Toegang Marinemuseum

3.1 Bezoeker is uitsluitend gerechtigd het Marinemuseum te betreden op vertoon van een geldig Toegangsbewijs.

3.2 Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot Marinemuseum ontzegd indien blijkt dat het Toegangsbewijs niet is verstrekt door het Marinemuseum of een daartoe door het Marinemuseum bevoegd verklaarde instantie.

3.3 Bezoeker zal op eerste verzoek het Toegangsbewijs tonen aan functionarissen van het Marinemuseum, bij gebreke waarvan het Marinemuseum de Bezoeker de toegang tot het Marinemuseum kan ontzeggen.

3.4 Bezoeker verkrijgt geen restitutie van de toegangsprijs in geval van verlies of diefstal van het Toegangsbewijs/Entreeticket voordat hij/zij het Marinemuseum heeft betreden.

3.5 Een Toegangsbewijs/Entreeticket kan niet worden geruild.

3.6 Het Marinemuseum is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een werkelijke calamiteit, aan een noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Marinemuseum. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft Bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs.

3.8 Online een Entreetickets:

A. Online Entreetickets en boekingen van workshops, kinderfeestjes en rondleidingen kunnen niet worden geruild

B. Het online Entreeticket biedt toegang tot alle onderdelen in het museum, voor workshops moet u aparte tickets kopen

C. Een online Entreeticket kunt u uitprinten of aan de ingang tonen op uw smartphone of tablet

D. Uw persoonsgegevens, die u invult tijdens het aankoopproces, zijn voor intern gebruik en worden niet aan derden versterkt. Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden ter verbetering van onze service

Verblijf in het Marinemuseum

4.1 Het verblijf van Bezoeker in het Marinemuseum is voor eigen rekening en risico.

4.2 Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in het Marinemuseum gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, en overige met betrekking tot museumbezoek geldende regels. Bezoeker is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, functionarissen van het Marinemuseum gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionaris een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot het √Gebouw worden ontzegd zonder dat het Marinemuseum tot vergoeding van enige schade zal zijn gehouden.

4.3 Het meenemen van (rug-)tassen, paraplu’s, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens (m.u.v. buggies) en het dragen van andere grote objecten is niet toegestaan. Objecten tot een omvang van formaat A4-tas en niet uitvouwbaar dient de Bezoeker af te geven bij de garderobe. Objecten van een grotere omvang kan het Marinemuseum weigeren te bewaren. Het Marinemuseum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door Bezoeker in bewaring zijn gegeven.

4.4 Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die wordt aangericht door een (soortgelijk) object, dat hij/zij in strijd met het bepaalde in bepaling 4.3 heeft meegenomen in het Marinemuseum.

4.5 Het Marinemuseum is gerechtigd Bezoeker die tijdens een of meer vorige bezoeken aan het Marinemuseum Gebouw c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door Bezoeker wordt gewettigd, de toegang tot het Marinemuseum voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. Het Marinemuseum kan in ieder geval deze Bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in lid 6 van dit artikel 4. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

4.6 In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, is het Marinemuseum gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de staf van het Marinemuseum. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. De Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij het Marinemuseum Gebouw verlaat.

Gedragscode

5.1 Bezoeker zal in het Marinemuseum Gebouw:

a. geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen;
b. andere bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast (waaronder gebruik van mobiele telefoons en overige geluidsapparatuur);
c. geen (huis-)dieren meenemen, uitgezonderd wanneer het (blinden)geleidehonden betreft;
d. niet roken;
e. geen etenswaren nuttigen, uitgezonderd in het café/restaurant;
f. geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan; ouders dan wel docenten of begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het museum alleen onder begeleiding bezoeken. De begeleider dient 18 jaar of ouder te zijn;
g. geen foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Marinemuseum. Gemaakte foto’s, video- en filmopnamen mogen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Voor commercieel gebruik zie 5.3;
h. niet tekenen of schilderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Marinemuseum. Bezoeker kan zich hiervoor wenden tot de informatiebalie in de Centrale Hal.

5.2 Ouders dan wel docenten of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.

5.3 In het Marinemuseum Gebouw gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Marinemuseum, in welk geval de toepasselijke tarievenlijst gehanteerd zal worden.

Restitutie

6.1 De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door het Marinemuseum aan Bezoeker:
a. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Marinemuseum;
b. het gedeeltelijk gesloten zijn van het Marinemuseum Gebouw, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
c. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (onder andere molest), diefstal;
d. schade veroorzaakt door andere bezoekers;
e. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
f. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het Marinemuseum Gebouw.

Aansprakelijkheid

7.1 Het Marinemuseum is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van het Marinemuseum
en wel
a. tot maximaal het door de verzekeraar van het Marinemuseum aan het Marinemuseum ter zake van de schade uitgekeerde bedrag, dan wel
b. de ter zake van de schade door een derde aan het Marinemuseum uitgekeerde vergoeding.

7.2 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Marinemuseum in geen geval meer bedragen dan de onder lid 1 van dit artikel 7 beschreven schadevergoedingsregeling.

7.3 Aansprakelijkheid van het Marinemuseum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

Overmacht

8.1 Als overmacht voor het Marinemuseum, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Marinemuseum niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Marinemuseum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

8.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Marinemuseum gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

Gevonden voorwerpen

9.1 Door Bezoeker in het Marinemuseum gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een medewerker, dan wel bij de garderobe of de informatiebalie van het Marinemuseum.

9.2 Het Marinemuseum zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie in Den Helder.

9.3 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van het Marinemuseum over de status van de vermeende eigenaar is het Marinemuseum gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

Klachtenregeling

10.1 In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door een een e-mail te sturen aan info@marinemuseum.nl.

10.2 De klacht van de Bezoeker zal worden onderzocht en binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord.

Overige voorwaarden en toepasselijk recht

11.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van het Marinemuseum.